สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดพิธีการและปกติ
ชาย

เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดพิธีการ
หญิง

เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดพิธีการ
หญิง (เต็มตัว)

เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดปกติ
หญิง

การแต่งกายด้วยชุดลำลอง ทุกวันพฤหัสบดี

Scroll to Top