สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะ โดยมีหน้าที่ดูแลเรื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสถาบัน

Scroll to Top