สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ทุนเรียนดี-ทุนนำเสนอผลงาน

ทุนเรียนดี-ทุนนำเสนอผลงาน

ทุนเรียนดี

เป็นนักศึกษาปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี ตามที่กำหนดในหลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยมตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความประพฤติเรียบร้อย

ทุนผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน

ระดับโลก ได้แก่ การแข่งขันของประเทศในหลายทวีป และจำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันต้องไม่น้อยกว่า 16 ประเทศ

 • อันดับ   1        จำนวน  100,000  บาท
 • อันดับ   2        จำนวน  50,000   บาท
 • อันดับ   3        จำนวน  25,000  บาท

ระดับนานาชาติ ได้แก่ การแข่งขันจากหลากหลายประเทศ โดยหน่วยงานที่จัดการแข่งขันจะต้องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และจำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันต้องไม่น้อยกว่า 8 ประเทศ

 • อันดับ   1        จำนวน  50,000 บาท
 • อันดับ   2        จำนวน  25,000 บาท
 • อันดับ   3        จำนวน  13,000 บาท

ระดับเอเชีย ได้แก่ การแข่งขันของประเทศในทวีปเอเชียที่นอกเหนือจากประเทศกลุ่มอาเซียน และจำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ

 • อันดับ   1        จำนวน  40,000 บาท
 • อันดับ   2        จำนวน  20,000 บาท
 • อันดับ   3        จำนวน  10,000 บาท

ระดับอาเซียน ได้แก่ การแข่งขันของสมาชิกกลุ่มอาเซียน และจำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ

 • อันดับ   1        จำนวน  25,000 บาท
 • อันดับ   2        จำนวน  13,000 บาท
 • อันดับ   3        จำนวน  7,000  บาท

ระดับประเทศ ได้แก่ การแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 16 มหาวิทยาลัยและ/ หรือหน่วยงานที่จัดหากเป็นภาคเอกชนจะต้องมีหน่วยงานจากภาครัฐ ร่วมจัดด้วย

 • อันดับ   1        จำนวน  20,000 บาท
 • อันดับ   2        จำนวน  10,000 บาท
 • อันดับ   3        จำนวน  5,000   บาท

*ในการประกวดหรือแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์ หากคณะกรรมการกองทุนการศึกษา เห็นว่าการแข่งขันนั้นจัดขึ้นสม่ำเสมอทุกปีและจัดโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในประเทศ อาจให้เพิ่มการแข่งขันหรือการประกวด เพื่อให้ทุนแก่นักศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาเสนอชื่อหน่วยงานที่จัดการประกวด หรือจัดแข่งขัน ให้คณะกรรมการกองทุนการศึกษาพิจารณา

ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากำหนด เช่น ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา ด้านวิชาการ เป็นต้น
 • มีความประพฤติเรียบร้อย (โดยคณะต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอชื่อ)

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ

 • เป็นนักศึกษาของสถาบัน โดยมีสถานภาพเป็นนักศึกษาขณะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา หรือไม่เคยได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มรูปแบบจากแหล่งทุนอื่น โดยทุนที่ได้รับนั้นมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการไว้แล้ว ยกเว้นได้รับทุนสนับสนุนเพียงบางส่วน
 • หากส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ขอรับทุน มีการสนับสนุนทุนในลักษณะเช่นเดียวกันนี้แล้ว นักศึกษามีสิทธิเบิกได้ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบัน

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศ

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือกำลังศึกษษระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
 • ไม่เป็นผู้ทำผิดกฏหมายหรือเคยทำผิดวินัยนักศึกษา
Scroll to Top