สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาและฝึกงาน

ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วัน/เดือน/ปี
ตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาของ สจล.
  • จัดทำความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
ธ.ค. 65 – พ.ค. 66
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน (Online) ม.ค. 66
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ภาคกลางตอนบน เม.ย.-66
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับชาติ มิ.ย.66
ประกาศผลโครงงานสหกจศึกษาดีเด่นแห่งชาติ มิ.ย.66
จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าระบบสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
  • สำหรับนักศึกษาที่ทำสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564
  • สำหรับนักศึกษาที่ทำสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565
เม.ย. 66 ส.ค.-ก.ย. 66
กิจกรรมที่ 2 แนะนำสหกิจศึกษา นักศึกษาที่สนใจสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (Online) ส.ค.-ก.ย. 66
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 ยังไม่มีกำหนด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทางคณะทราบเป็นทางการ

ติอต่อ : สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้นที่ 4 สำนักงานอธิการบดี

งานสหกิจศึกษา โทร : 02-329-8000  ต่อ 3302

Scroll to Top