สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ชมรม

การขอจัดตั้งชมรม

1. เขียนคำร้อง: เขียนคำร้องขอจัดตั้งชมรม เขียนโครงการสำหรับปีการศึกษาหน้า
2. พิจารณาโครงการ: องค์การนักศึกษาจะพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณ
3. เซ็นอนุมัติ: สำนักงานกิจการนักศึกษาพิจารณาเซ็นอนุมัติ
4. จัดตั้งชมรม: สามารถจัดตั้งชมรม และสามารถดำเนินโครงการตามที่เขียนไว้ตามปีการศึกษานั้น ๆ – ส่งคำร้อง / เล่มโครงการ – ผ่านการพิจารณา – อนุมัติ – จบปีการศึกษา

รายละเอียดการขอจัดตั้งชมรม

ให้ผู้เป็นหัวหน้าชมรมเขียนคำร้องขอจัดตั้งชมรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อชมรม
 2. สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายชมรม
 3. ประเภทกิจกรรม
 4. วัตถุประสงค์
 5. อาจารย์ที่ปรึกษา
 6. สถานที่ตั้ง
 7. ประวัติความเป็นมา
 8. ผลงานที่ผ่านมา (กรณีรายเก่า)
 9. ชื่อ คณะ รหัสนักศึกษา และลายมือชื่อของประธานกลุ่ม พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารชมรม

 1. ประธาน
 2. รองประธาน
 3. เลขานุการ
 4. เหรัญญิก
 5. ประชาสัมพันธ์
 6. อื่น ๆ ตามสมควร

สมาชิกชมรม

 • ชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 80 คน
 • มาจากคณะ / วิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 คณะ / วิทยาลัย
 • สมาชิกแต่ละคณะ / วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 คน
Scroll to Top