สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

เงินกู้ยืม กยศ

เงินกู้ยืม กยศ

คุณสมบัติ

* ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี

** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
 • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
 • มีรายได้รวมของครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
 • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
 • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
  – รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
  – รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
 • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  – มี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
  – มี ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี 

* ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี

** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขรายได้รวมของครอบครัว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
 • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
 • มีรายได้รวมของครอบครัว
  – ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
  – เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
 • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
 • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
  – รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
  – รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
 • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  – อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อ ปี หรือ ร้อยละ 0.75 ต่อปี *ตามเงื่อนไขของกองทุนฯ

  – ระยะเวลาปลอดหนี้(ปลอดดอกเบี้ย)  2 ปี
  – ระยะเวลาผ่อนชำระคืนกองทุนฯ 15 ปี 

* ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี

** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขรายได้รวมของครอบครัว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
 • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
 • มีรายได้รวมของครอบครัว
  – ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
  – เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
 • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
 • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
  – รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
  – รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
 • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  – อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อ ปี หรือ ร้อยละ 0.75 ต่อปี *ตามเงื่อนไขของกองทุนฯ

  – ระยะเวลาปลอดหนี้(ปลอดดอกเบี้ย)  2 ปี
  – ระยะเวลาผ่อนชำระคืนกองทุนฯ 15 ปี 

* ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี

** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขรายได้รวมของครอบครัว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
 • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
 • เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เต็มเวลา หรือไม่ก็ได้
 • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
 • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
 • มีรายได้รวมของครอบครัว
  – ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
  – เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
  – รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
  – รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
 • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  – อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อ ปี หรือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี *ตามเงื่อนไขกองทุนฯ

  – ระยะเวลาปลอดหนี้(ปลอดดอกเบี้ย)  1 ปี
  – ระยะเวลาผ่อนชำระคืนกองทุนฯ 10 ปี 

กำหนดการกู้ยืม

** ดำเนินการตามปฏิทิน กยศ.สจล. ประจำปีการศึกษา

ระยะเวลาการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
– รายเก่า เลื่อนชั้นปี : ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี (ก่อน ปิด ภาคการศึกษาที่ 2)
– รายใหม่ (กู้ยืมครั้งแรก) : ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี (ก่อน เปิด ภาคการศึกษาที่ 1)

ระยะเวลาการทำสัญญากู้ยืมเงิน และ ยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืม ประจำภาคการศึกษา
– รายเก่า เลื่อนชั้นปี : ช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี (เปิดภาคการศึกษาที่ 1)
– รายใหม่ (กู้ยืมครั้งแรก) : ช่วงเดือน กันยายน ของทุกปี (หลัง เปิด ภาคการศึกษาที่ 1)

กำหนดการดำเนินการกู้ยืม กยศ.สจล. ปีการศึกษา 2562
กำหนดการดำเนินการกู้ยืม กยศ.สจล. ปีการศึกษา 2563

กำหนดการดำเนินการกู้ยืม กยศ.สจล. ปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกู้ยืม กยศ.สจล. ปีการศึกษา 2565

เอกสารประกอบ

  • กยศ. สจล.1      1 แผ่น
  • แบบคำขอ/ยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กรอกคำขอกู้ยืมผ่านเว็บไซต์ 1 แผ่น
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ. 101) พร้อมติดรูปผู้ขอกู้ยืม  4 แผ่น
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม  1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม 1 แผ่น
  • สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา อย่างละ 1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา อย่างละ 1 แผ่น
   • กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ บิดา-มารดา
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  1 แผ่น
    • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  1 แผ่น
   • กรณี บิดา หรือ/และ มารดา
    • เสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร  1 แผ่น
    • หย่าร้าง แนบสำเนาใบหย่า  1 แผ่น
   • เรียงความ “ความจำเป็นที่จะต้องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ” ไม่เกิน 1 หน้า A4 1 แผ่น
   • เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัว  1 ชุด
    • มีรายได้ประจำ
     • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
    • ไม่มีรายได้ประจำ
     • หนังสือรับรองรายได้ (แบบ กยศ. 102) *พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
    • แผนผังและรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของ บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง 1 แผ่น
  รูปบ้านต้องเห็นเลขที่บ้านหรือตัวบ้านชัดเจน (ทำลงใน A4 หน้าเดียว)
  • หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)  1 แผ่น
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1 แผ่น
  • บันทึกกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์  1 ฉบับ
  • *เฉพาะผู้ที่เคยกู้ยืมมาแล้ว
   • ประวัติการกู้ยืมที่พิมพ์จาก E-Studentloan หรือ สำเนาสัญญาจากสถานศึกษาเดิม  1 ชุด
   • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
  • กยศ. สจล. 1         1 แผ่น
  • แบบคำขอ/ยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กรอกคำขอกู้ยืมผ่านเว็บไซต์ 1 แผ่น
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ. 101) พร้อมติดรูปผู้ขอกู้ยืม  4 แผ่น
  • เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัว  1 ชุด
   • มีรายได้ประจำ
    • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
   • ไม่มีรายได้ประจำ
    • หนังสือรับรองรายได้ (แบบ กยศ. 102) *พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
   • หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)  1 แผ่น
   • สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1 แผ่น
   • บันทึกกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์  1 ฉบับ
Scroll to Top