สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ทุน สจล.

ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก.

ทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

พิจารณาให้ทุน 1 คนต่อ 1 หลักสูตร (ปกติ) ไม่รวมหลักสูตรนานาชาติ หากผู้ขอรับทุนหลักสูตรใด ไม่เข้าเกณฑ์คัดเลือกการรับทุน ให้พิจารณาให้หลักสูตรอื่นภายในส่วนงานวิชาการเดียวกัน โดยพิจารณาดังนี้

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. รายได้รวมของผู้รับทุน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา และหรือมารดา มีรายได้สุทธิรวมกันไม่เกิน 360, 000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โดยต้องนำหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ ยื่นประกอบเพื่อขอรับทุน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

2.2 หลักฐานการชำระภาษีของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)

2.3 ในกรณีที่บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป เป็นผู้รับรองรายได้

ทั้งนี้ให้ผู้รับรองรายได้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ แสดงประกอบไว้เป็นหลักฐาน

  1. ให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และให้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข.

ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน

  1. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. รายได้รวมของผู้รับทุน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีบิดา และหรือมารดา เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดาและหรือมารดา มีรายได้สุทธิรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โดยต้องนำหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองรายได้ ยื่นประกอบเพื่อขอรับทุน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 หนังสือรับรองเงินเดือน จากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

2.2 หลักฐานการชำระภาษีของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)

2.3 ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายใด้ประจำ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป เป็นผู้รับรองรายได้

ทั้งนี้ให้ผู้รับรองรายได้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ แสดงประกอบไว้เป็นหลักฐาน

  1. ให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และให้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา

ทุนสนับสนุนนักศึกษาในภาวะวิกฤติ

  1. นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. เป็นนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เช่น บิดามารดาเสียชีวิต หรือป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน

  1. นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. เป็นนักศึกษาที่ครอบครัวประสบเหตุการณ์วิกฤตทางด้านการเงินฉุกเฉิน ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันระยะเวลา ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
Scroll to Top