สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา

ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา

การใช้บริการศูนย์กีฬา

สมาชิกของศูนย์กีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน

  2. ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันและครอบครัว พนักงานหรือลูกจ้างของโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ และพนักงานหรือลูกจ้างของหลักสูตรอื่นๆที่จัดตั้งภายใต้สถาบัน นักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และศิษย์เก่าของสถาบัน รวมทั้งข้าราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจ้างของสถาบันที่เกษียณอายุไปแล้ว

  3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนหรือนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้สถาบัน

  4. บุคคลภายนอก

     

สมาชิกข้อ 1. – 3. ไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก
สำหรับสมาชิกข้อ 4. ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก 3,000 บาท/ปี

วัน เวลา ในการเปิดใช้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแต่ละครั้งมีดังนี้

  • สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ลู่วิ่ง ให้บริการฟรีทุกวัน หรือตามประกาศของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 815 2054 หรือ 081 827 2878

หมายเหตุ :  อัตรานี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียด

PMOKMITL

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เว็บไซต์

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Scroll to Top