สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ทุนภายนอก

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

คือ เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรสาธารณะกุศล / ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแจ้งความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติการรับทุนการศึกษาตามที่หน่วยงานผู้มอบทุนได้กำหนดไว้

ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา กำหนดการรับสมัครทุน จำนวนทุนการศึกษา ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน องค์กร หรือมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นผู้กำหนด โดยการสมัครคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน นักศึกษาสามารถสมัครผ่านผู้สนับสนุนทุนการศึกษาได้โดยตรง หรือในกรณีที่สถาบันต้องคัดเลือกนักศึกษาเพื่อส่งต่อไปยังผู้สนับสนุนทุนการศึกษา นักศึกษาสามารถสมัครได้ผ่าน ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ของ สจล. โดยติดตามข่าวสารการรับสมัครทุนจากสื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ได้แก่

ติดต่อสอบถาม
งานทุนการศึกษาภายนอก โทร 02 329 8000 ต่อ 3240
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

Scroll to Top