สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

งานนักศึกษาพิการ

งานนักศึกษาพิการ

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี

     นักศึกษาพิการสัญชาติไทยที่มีบัตรคนพิการ ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (ค่าเทอม) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี

 1. เข้าร่วม Line Group นักศึกษาพิการ เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุน
 2. กรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 3. ขอใบเสร็จรับเงินการชำระค่าเทอมฉบับจริงจากสำนักงานคลัง ชั้น 3 ตึกอธิการบดี

แบบแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี

รวบรวมเอกสาร ได้แก่

 1. แบบแสดงเจตจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ที่เขียนด้วยลายมือ
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม ฉบับจริง หรือสำเนาก็ได้ เซ็นกำกับว่า “รับทราบค่าใช้จ่าย” พร้อมลายเซ็นนักศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชนนักศึกษา (เซ็นชื่อกำกับ+สำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบัตรนักศึกษา (เซ็นชื่อกำกับ+สำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย (เซ็นชื่อกำกับ+สำเนาถูกต้อง)

นำมาส่งด้วยตนเอง

ที่พี่เปิ้ล งานนักศึกษาพิการ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี) โทร 02 329 8000 ต่อ 3242

หรือทางไปรษณีย์

พงศ์พิสิฏฐ์ ทองเรือง พระจอมเกล้าลาดกระบัง กิจการนักศึกษา  ตึกอธิการบดี แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 3. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยย้ายคณะ สาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า 2 ครั้ง
 5. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากโครงการนี้มาก่อน
 6. ยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

คำอธิบาย

 1. บัตรประจำตัวคนพิการ จะออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานให้บริการคนพิการคือ ศูนย์บริการคนพิการ ต่างจังหวัดจะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ในกรุงเทพฯ จะมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการในหลายจุด ได้แก่ 1.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 3.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 4.โรงพยาบาลพระรามสอง 5.สถาบันราชานุกูล 6.โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 7.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 8.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 9.โรงพยาบาลสิรินธร 10.ศูนย์บริการคนพิการลาดกระบัง,ศูนย์บริการคนพิการมีนบุรี,ศูนย์บริการคนพิการสายไหม,ศูนย์บริการคนพิการอ้อมน้อย, โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนพิการที่ควรมีบัตรคนพิการหรือไม่ ขึ้นอยูกับหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯได้ระบุไว้ โดยจะต้องผ่านการรับรองจากแพทย์ที่มีคุณสมบัติ
 2. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการที่ระบุว่า คนพิการได้รับสิทธิเรียนฟรีจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเบิกจ่ายของสำนักงาน อว. คุณสมบัติของสถานศึกษา และคุณสมบัติของนักศึกษาพิการด้วย  เช่น สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้นักศึกษาพิการ ต้องมีคุณสมบัติ คือ มีประกาศจำนวนการรับนักศึกษาพิการ มีประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาพิการ จึงจะขอรับเงินอุดหนุนได้  นักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติขอรับเงินอุดหนุนได้  ก็จะสามารถขอรับเงินอุดหนุนได้หลังจากสถาบันฯมีคุณสมบัติแล้ว โดยสถาบันได้เริ่มขอรับเงินอุดหนุนฯตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)
 3. – 4.-5. เงินอุดหนุนทางการศึกษานี้ จะสนับสนุนเฉพาะนักศึกษาพิการที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว หมายถึง เป็นการเรียนจนจบปริญญาตรีใบแรกและใบเดียว
 

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ

Scroll to Top