สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ผ่อนผันทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

ผ่อนผันทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

การผ่อนผันให้แก่ผู้ที่ถูกเป็นทหารเพื่อลาศึกษาต่อ นักศึกษาที่ไม่ได้รับการผ่อนผัน เมื่อไปตรวจเลือกทหารและถูกเข้ากองประจำการ จะมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือต้องออกจากสถานศึกษานั้น ๆ หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์แล้ว ก็ให้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามสังกัดและจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ

1 เป็นผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลสอบ

2 เป็นผู้ที่ไม่ได้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วย

3 กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาและเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิผ่อนผัน เช่น เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาส่งรายชื่อเพื่อขอผ่อนผันผิดพลาดหรือตกหล่น , หรือเอกสารหายระหว่างส่งไปยังจังหวัดภูมิลำเนาทหาร,หรือส่งภายหลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

แต่ถ้านักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้ใดซึ่งได้รับการผ่อนผันอยู่แล้วไปยื่นคำร้องขอสละสิทธิการผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก กรณีนี้ถ้าถูกเข้ากองประจำการไม่มีสิทธิผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อ เพราะเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเอง

การยื่นเรื่องขอผ่อนผัน  กรณีก่อนรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ โดยผ่านกรมและกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งต่อกระทรวงกลาโหม  แต่ถ้าเข้ากองประจำการแล้วให้ยื่นเรื่องขอลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด

(หน่วยทหาร) เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกระทรวงกลาโหม ส่วนการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถ้าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ 

1.สำเนาเอกสารแสดงผลการตรวจเลือก สด.43  จำนวน 2 ฉบับ

2.สำเนาหมายนัดให้เข้ารับราชการทหาร สด.40 จำนวน 2 ฉบับ

3.สำหนาหนังสือสำคัญ สด.9  จำนวน 3 ฉบับ

4.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ

5.เสาเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จำนวน 3 ฉบับ

6.สำเนาประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ สถาบัน จำนวน 2 ฉบับ

7.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

8.สำนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

9.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานวิชาทหาร (ส่วนงานบริการนักศึกษา)

Scroll to Top