สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

องค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษา

หน้าที่

องค์การนักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นส่วนกลางของสถาบันฯ เช่น การรับน้องแคแสด การจัดพิธีไหว้ครู การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ และเป็นผู้แทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นของสถาบันฯ คณะกรรมการขององค์การนักศึกษาจะมาจากการเลือกตั้งนักศึกษาจากทุกคณะ นอกจากนี้ยังมีองค์กรประเภทต่างๆ ที่นักศึกษาจะสมัครเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ได้แก่ ชมรมต่างๆ 40 ชมรม 8 สโมสรนักศึกษา 25 ชุมนุม และ 1 ศูนย์

กิจกรรมภายในองค์การนักศึกษา

1.จัดกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ  สร้างพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และพบปะทำความรู้จักกันภายในสถาบันฯ เช่น KMITL First step, ดาว/เดือน, แคแสด, กีฬาเฟรชชี่ เป็นต้น

2.การเข้าร่วมชมรมต่างๆ  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการเปิดให้จัดตั้งชมรมต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วม

3.ร้องเรียกเรื่องราวต่างๆ  เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับสถาบันฯ

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

องค์การนักศึกษา KMITL

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

sor.kmitl

องค์การนักศึกษา KMITL

องค์การนักศึกษา KMITL

ตึกกิจกรรม2 ชั้น2 ห้อง 203

sor@kmitl.ac.th

สภานักศึกษา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

Scroll to Top