สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ ตริตระการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณน เจียรตระกูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายอัคริศ ตันพิพัฒน์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กมลชนก สาระพัดวิเศษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

วณิชยา อวนศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานกองทุนการศึกษา สจล.

วุฒิเดช พันธะปลิว

นักวิชาการศึกษา

พงศ์พิสิฏฐ์ ทองเรือง

นักวิชาการศึกษา

งานทุนการศึกษาภายนอก

นภาพร ไกรธรรม

นักวิชาการศึกษา

งานทุน กยศ.

กมลชนก สาระพัดวิเศษ

นักวิชาการศึกษา

อัญวา ไกรชิต

นักวิชาการศึกษา

งานนักศึกษาพิการ

พงศ์พิสิฏฐ์ ทองเรือง

นักวิชาการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top