สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

การแต่งกายด้วยชุดลำลอง ทุกวันพฤหัสบดี

ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาด้วยชุดลำลองในทุกวันพฤหัสบดี (Casual Thursday)
          สถาบันฯ อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดลำลองแบบสุภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สนุก มีความสุขกับการเรียน  ทั้งยังให้นักศึกษาได้มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน
          ซึ่งนักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองได้ ใน วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ยกเว้น วันที่มีการสอบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา หรือที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาจัดให้มีการสอบ

Scroll to Top