สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร
“Mini MBA – Finance for non-finance manager”

                คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท NEO ACADEMY (บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด) ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการจัด โครงการอบรมหลักสูตร “Mini MBA Finance for non-finance manager” ระหว่าง วันที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารในระดับผู้จัดการและผู้บริหารระดับกลางในสายงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ความ เข้าใจครบถ้วน ในเรื่องการจัดการการเงินธุรกิจ เพื่อให้ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับกลางในสายงาน ต่าง ๆ สามารถ วิเคราะห์ วางแผน สื่อสาร และ ตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมเพื่อความสำเร็จ ขององค์กร

                คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจ เข้ารวมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ราคาปกติ) ท่านละ 39,000 บาท (ส่วนลดพิเศษ สำหรับศิษย์เก่า สจล. มูลค่า 5,000 บาท) โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ท่านสามารถ ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรียาพร แตงรอด โทร. 02-329-8000 ต่อ 6317 หรือ 084-134-6703

Scroll to Top